Özel Yazılım Projesi

1-Yazılım Öncesi Kurum Analizleri

Toplama
Tedarik, lojistik, üretim, pazarlama, satış, insan kaynağı, mali yapıya ilişkin tüm veriler; a) Mülakatlar b) Anketler c)Literatür tarama d)İş-süreç ölçümleri e) İkincil veriler (Firmanın geçmiş dönem tüm sayısal verileri ile daha önceyapılmış çalışmalar) yöntemi ile toplanır.

Tahliller
Verilerin toplanmasını müteakip çeşitli yazılımların da yardımıyla veriler tasnif edilerek kendi içinde anlamlı parçalaraayrılır ve her bir veri grubu değerlendirilir, daha sonra parçalar birleştirilerek mevcut yapı bir bütün olarakboyutlandırılır. Sonuçta firma profili tüm yön ve boyutlarıyla ortaya çıkar.

Tespitler

Yapılan analizler ışığında firmada var olan mevcut sorunlar delillendirilerek ortaya konur. Sorunların kaynağı vetetikleyici unsurları belirlenir. Bununla birlikte firmayı değerli yapan ve diğerlerinden ayıran, piyasada varlığını meşrukılan ve ayakta tutan özellikler delilleriyle ortaya konur ve bunu besleyen unsurlar belirlenir.

Teşhisler
Firmanın mevcut durumunu açıklayacak, anlamlı bir çerçeve çizecek ve tamamı tespitlere dayalı bilgiler üretilir.

Tenkitler
Sektörel dinamikler başta olmak üzere geçmiş yıllarda edinilen tecrübeler ile literatür taramasından elde edilen bilgilerışığında, firmanın bir bütün olarak ancak bölüm bölüm tenkitleri yapılır.

Tavsiyeler
Firma irade kademesi ve temsilcileriyle firmanın mevcut işleyişi ve geleceğine ait: a)İstikametine yönelik b)Yapılanmasına yönelik c)İş-süreç akışlarına yönelik d)Yönetim sistematiğine yönelik tavsiyeler tespit, tehis ve tenkitlerdikkate alınarak raporlanır.


2-Yazılım Mimarisi 


Yazılım Süreç Dizaynı ve Etkileşim Yapılanması
- Kayıt Mimarisi ve Veri Tabanı Standartları Oluşturulması
- Raporlama Düzeni
- Yetki ve Yazılım Organizasyon Şeması
- Teknolojik Altyapı ve Donanım İhtiyacı
- Genel Mimarinin Oluşturulması

3-Kod Geliştirme 


- Altyapı & Donanım Sistemlerinin Kontrolü
- Algoritma Toplantıları
- Mimari Modellerin Yazılım Kodu Haline Getirilmesi
- Kodların Birleştirilme Süreci
- Kodların İşleyiş Kontrollerinin Yapılması
- Bug’ların Tespiti

4-Testing

- Alfa Testing
- Alfa Testing Düzenlemeleri
- Beta Testing
- Beta Testing Düzenlemeleri 

5-Uygulama

- Ürün’ün Firmada Uygulanması
- Ürün ile İlgili Eğitimlerin Verilmesi
- Bakım ve Destek